Algemene voorwaarden en consumenteninformatie

Hier vindt u onze actuele voorwaarden en consumenteninformatie. De laatste herziening van onze voorwaarden vond plaats op 27.06.2024.

1. Toepassingsgebied
Voor alle bestellingen via onze online shop door consumenten en ondernemers gelden de volgende voorwaarden. Een consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel, noch zelfstandig beroepsmatig zijn. Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een vennootschap met rechtsbevoegdheid, die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

Ten opzichte van ondernemers gelden deze Algemene Voorwaarden ook voor toekomstige zakelijke relaties zonder dat wij er opnieuw naar hoeven te verwijzen. Indien de ondernemer tegenstrijdige of aanvullende Algemene Handelsvoorwaarden gebruikt, wordt de geldigheid daarvan betwist; zij maken alleen deel uit van de overeenkomst indien wij daarmee uitdrukkelijk hebben ingestemd.

2. Overeenkomstsluitende partij, sluiting van de overeenkomst, voorwerp van de overeenkomst
De koopovereenkomst wordt gesloten met Pickawood GmbH. Door het plaatsen van de producten in de online shop doen wij een bindend aanbod om een contract voor deze artikelen te sluiten. U kunt onze producten eerst vrijblijvend in de winkelwagen plaatsen en uw invoer te allen tijde voor het verzenden van uw bindende bestelling corrigeren met behulp van de daarvoor bestemde en in het bestelproces toegelichte correctiemiddelen. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding en bevestiging van het aanbod, met name door op de bestelknop te klikken en de orderbevestiging te ontvangen. De klant moet er daarom voor zorgen dat het e-mailadres dat hij/zij bij de aanbieder heeft opgegeven correct is, dat de ontvangst van e-mails technisch gewaarborgd is en met name niet door SPAM-filters wordt verhinderd.

De overeenkomst heeft betrekking op de productie en verzending van meubels en houten producten. De details, met name de essentiële kenmerken van de goederen, zijn te vinden in de artikelbeschrijving en de aanvullende informatie op de website van de aanbieder.

3. Contracttaal, opslag van contractteksten 
De taal voor het afsluiten van het contract is Engels. Wij slaan de tekst van het contract op en sturen u de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden per e-mail toe. Om veiligheidsredenen is de tekst van het contract niet meer toegankelijk via internet. 

4. Leveringsvoorwaarden, levertijd

Naast de vermelde productprijzen worden verzendkosten in rekening gebracht, tenzij gratis levering is overeengekomen. De verzendkosten worden weergegeven in het winkelmandje voordat de bestelling wordt geplaatst.

De productie- en levertijd begint zodra uw betaling is ontvangen of de bestelling is geautoriseerd. De exacte levertijd wordt aan u meegedeeld in de orderbevestiging en kan vooraf worden bekeken in het winkelmandje. Als je bestelling producten met verschillende levertijden bevat, geldt de langere levertijd voor de hele bestelling. Voor op maat gemaakte producten kan de levertijd met 2 tot 4 weken worden verlengd, afhankelijk van de werkzaamheden. Tijdens de kerst- en paasperiode kan de levertijd ook met 2 tot 4 weken worden verlengd. We leveren ook in andere Europese landen, met extra kosten afhankelijk van de grootte, het gewicht en de plaats van levering.

Levering vindt uitsluitend plaats via verzending. Zelf afhalen en leveringen aan pakstations zijn niet mogelijk. Klein meubilair wordt geleverd door een koerier, groot meubilair door een expediteur. Bij verzending door een expediteur wordt een afspraak gemaakt voor levering. Twee afleverpogingen zijn gratis, meer afleverpogingen kosten 40 euro.

Wij leveren, mits het adres direct bereikbaar is, of anders tot het laatst mogelijke toegangspunt (bijv. autovrije steden, eilanden) met een minimale wegbreedte van 2,50 m. Vanaf het laatste toegangspunt moet de klant zelf voor verder transport zorgen. Als Pickawood het transport vanaf het laatste toegangspunt organiseert, worden de kosten aan de klant doorberekend.

5. Betaling
Tenzij voor de afzonderlijke soorten betalingen anders is bepaald, zijn de betalingsvorderingen uit hoofde van het gesloten contract onmiddellijk opeisbaar.

Vooruitbetaling 
Als u kiest voor de betaalmethode vooruitbetaling, geven wij u in een aparte e-mail onze bankgegevens en leveren wij de goederen na ontvangst van de betaling.

Kredietkaart
Wanneer u uw bestelling plaatst, geeft u uw creditcardgegevens op. Na uw legitimatie als rechtmatige kaarthouder wordt de betalingstransactie automatisch uitgevoerd en wordt uw kaart belast.

PayPal
Tijdens het bestelproces wordt u doorverwezen naar de website van de online aanbieder PayPal. Om het factuurbedrag via PayPal te kunnen betalen, moet u geregistreerd zijn of de registratie voltooien, uw account met uw toegangsgegevens autoriseren en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Na het plaatsen van de bestelling in de shop vragen wij PayPal om de betalingstransactie te starten. De betalingstransactie wordt direct daarna automatisch door PayPal uitgevoerd. Verdere instructies ontvangt u tijdens het bestelproces.

Boniversum - Informatie over gegevensbescherming volgens EU-DSGVO
Ons bedrijf controleert regelmatig uw kredietwaardigheid bij het afsluiten van contracten en in bepaalde gevallen met een gerechtvaardigd belang ook bij bestaande klanten. Hiervoor werken wij samen met en ontvangen wij de benodigde gegevens van Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstrasse 11, 41460 Neuss. Hiervoor geven wij uw naam en contactgegevens door aan Creditreform Boniversum GmbH. De informatie volgens art. 14 van de EU-basisverordening gegevensbescherming over de gegevensverwerking bij Creditreform Boniversum GmbH vindt u hier: www.boniversum.de/EU-DSGVO

Amazon Betalingen
Indien u de betalingsmethode "Amazon Pay" heeft geselecteerd, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (hierna: "Amazon"). Zodra u de bestelling heeft geactiveerd door op de knop "Kopen" te klikken, wordt u doorgestuurd naar de website van Amazon. Als u al een Amazon-klantenrekening hebt, kunt u de bestelling betalen met behulp van uw opgeslagen betalingsgegevens. Na succesvolle afronding van het betalingsproces wordt u doorgestuurd naar de Pickawood website. Verdere informatie is hier beschikbaar: https://pay.amazon.co.uk/using-amazon-pay.

Pledg
Onze partner Pledg biedt u een financieringsoplossing genaamd "Payment in X Number of Times", waarmee u uw bestelling over "X" aantal maanden kunt betalen.

Hoe inschrijven? Bij de bevestiging van uw bestelling zal onze partner Pledg u de serviceoptie "Betaling in X Aantal Keer" aanbieden om uw bestelling af te ronden. Als u zich op deze dienst wilt abonneren, worden uw gegevens naar Pledg gestuurd die u, na goedkeuring, de oplossing "Betaling in X Aantal Keer" zal aanbieden en een betalingsschema met de verschillende maandelijkse betalingsopties zal verstrekken. Afhankelijk van uw financiële status kan u gevraagd worden om bewijsstukken te leveren om uw financieringsaanvraag te valideren. U hebt 14 dagen de tijd om de overeenkomst te herroepen. Meer details vindt u hier: https://pledg.co/eu/conditions-generales-du-paiement-en-plusieurs-fois/

Hoe werkt het? Betaling in X Aantal Keer: Met Betaling in X Aantal Keer kunt u uw Pickawood bestelling op de volgende manier betalen:
- Een verplichte aanbetaling, gedebiteerd op de dag van de orderbevestiging die overeenkomt met een deel van de order en met een vergoeding van "X%" van het totale orderbedrag indien de vergoeding niet wordt aangeboden.
- Een verdeling van de rest van het orderbedrag over het resterende aantal maandelijkse betalingen volgens het meegedeelde betalingsschema. 

6. Transportschade
Voor consumenten geldt het volgende: Als goederen met duidelijke transportschade worden geleverd, dient u zo snel mogelijk een klacht over dergelijke gebreken in te dienen bij de bezorger en onmiddellijk contact met ons op te nemen. Het nalaten van een melding of contact met ons heeft geen gevolgen voor uw wettelijke aanspraken en de handhaving daarvan, in het bijzonder uw garantierechten. U helpt ons echter om onze eigen claims tegen de vervoerder of de transportverzekeraar te kunnen doen gelden.

Voor ondernemers geldt het volgende: Het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering gaat op u over, zodra wij het artikel aan de expediteur, de vervoerder of een andere voor de uitvoering van de verzending aangewezen persoon of instelling hebben geleverd. Onder kooplieden geldt de in § 377 HGB (Duits Wetboek van Koophandel) geregelde onderzoeks- en meldingsplicht. Indien u de daar geregelde mededeling niet doet, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd, tenzij het gaat om een gebrek dat bij de controle niet herkenbaar was. Dit geldt niet indien wij een gebrek bedrieglijk hebben verzwegen.

7. Montage service en installatie
(1) De montageservice is een extra service en hoeft niet op dezelfde dag als de levering te worden uitgevoerd.

(2) De montagedienst is uitgesloten op eilanden en momenteel in Groot-Brittannië en het Verenigd Koninkrijk.

(3) Indien de klant bij de bestelling de montage tegen betaling boekt, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: gelijkvloerse verdieping, voldoende transportwegen voor de gedemonteerde goederen, voldoende ruimte voor de montage. Afwijkingen van deze inrichtingsprincipes worden door de klant aan de leverancier meegedeeld. 

8. Aansprakelijkheid
Voor vorderingen op grond van door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangers veroorzaakte schade zijn wij altijd onbeperkt aansprakelijk in geval van schade aan leven, lichaam of gezondheid, in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim, in geval van toezeggingen van garantie, indien overeengekomen, of indien het toepassingsgebied van de wet op de productaansprakelijkheid is vastgesteld.

In geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichtingen), door lichte nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende vertegenwoordigers, is de aansprakelijkheid beperkt tot de bij het sluiten van het contract voorzienbare schade, waarvan het optreden typisch te verwachten is. Anders zijn schadeclaims uitgesloten.

Gezien de huidige stand van de techniek kan niet worden gegarandeerd dat de datacommunicatie via internet te allen tijde foutloos en/of beschikbaar is. In dit verband is de aanbieder niet aansprakelijk voor de voortdurende of ononderbroken beschikbaarheid van de website en de daar aangeboden diensten. 

9. Garantie en waarborgen
De wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken is van toepassing. Informatie over eventuele aanvullende garanties en hun exacte voorwaarden vindt u bij het product en op speciale informatiepagina's in de online shop.

Hout is een natuurproduct, dat kleurverschillen en groeigerelateerde onregelmatigheden kan vertonen. Afwijkingen in kleur en structuur tussen afzonderlijke delen van een meubel of ten opzichte van andere meubels van hetzelfde materiaal zijn voorbehouden, mits deze afwijkingen het gevolg zijn van de aard van de gebruikte materialen (massief hout, fineer, enz.) en in de handel gebruikelijk zijn. Hout kan van volume veranderen, wat kan leiden tot kromtrekken, onnauwkeurigheden in de passing en scheurvorming. Bij massief hout en plaatmaterialen kunnen afwijkingen tot 1 mm per meter optreden als gevolg van product- en productiefactoren. Afhankelijk van de oppervlaktebehandeling bedraagt de materiaaldikte ca. 18-20 mm of ca. 28-30 mm. De door u ingevoerde buitenmaten blijven ongewijzigd. Geoliede oppervlakken kunnen er oneffen uitzien.

Indien de klant een ondernemer is, geldt in afwijking van lid 1 het volgende: 

a) Alleen de eigen specificaties van de leverancier en de productbeschrijving van de fabrikant worden geacht de kwaliteit van de goederen te bevestigen, maar niet andere reclame, publieke promotie en verklaringen van de fabrikant. 

b) De klant is verplicht de goederen onmiddellijk en met de nodige zorgvuldigheid te onderzoeken op afwijkingen in kwaliteit en kwantiteit en duidelijke gebreken binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk aan de leverancier te melden. Dit geldt ook voor later ontdekte verborgen gebreken vanaf het tijdstip van ontdekking. Bij schending van de onderzoeks- en mededelingsplicht is het doen gelden van garantieaanspraken uitgesloten.

c) In geval van gebreken biedt de aanbieder naar eigen keuze garantie door reparatie of vervanging. Indien het verhelpen van gebreken tweemaal mislukt, kan de klant ervoor kiezen een prijsvermindering te eisen of zich uit de overeenkomst terug te trekken. In geval van herstel van gebreken hoeft de aanbieder niet de hogere kosten te dragen die ontstaan door de verplaatsing van de goederen naar een andere plaats dan de plaats van uitvoering, tenzij de verplaatsing in overeenstemming is met het beoogde gebruik van de goederen. Bovendien moet de leverancier in geval van nalevering een redelijke termijn worden gegund. d) De garantietermijn bedraagt één jaar vanaf de levering van de goederen. De verkorte garantietermijn geldt niet voor aan de aanbieder toe te rekenen schade die het gevolg is van schade aan het leven. 

10. Gedragscode
Wij hebben ons onderworpen aan de volgende gedragscodes: 

Kwaliteitscriteria van Trusted Shops (http://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_en.pdf) 

11. Regeling van geschillen
De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (OS), dat u hier kunt vinden https://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

Wij zijn niet verplicht of bereid deel te nemen aan een geschillenprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten. 

12. Slotbepalingen
Bent u ondernemer, dan is het Duitse recht van toepassing met uitsluiting van het VN-Verkoopverdrag. 

Indien u een koopman bent in de zin van het Duitse Wetboek van Koophandel, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds, is de exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele relaties tussen ons en u onze maatschappelijke zetel.